Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING 

de Bakermat respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met  betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze  klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf,  het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.  

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de  Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert  het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u op de volgende  link te klikken www.bakermatshop.nl/home. 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u  de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen 

 1. Website (hierna ook “De website”): www.bakermatshop.nl 
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): de Bakermat, gevestigd  te ATL Hasselbachweg 26, 7448 AP Haarle, kvk-nummer: 69157170.

Artikel 2 – Toegang tot de website 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie  die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor  enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. 

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle  technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle  onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere  reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan,  met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke,  is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden  opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: 

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een  gedeelte van de website 
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of  internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette 
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het  functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze  waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen  te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent  bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: 

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet 
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen  als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de  beheerder als gevolg hiervan. 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle  schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens 

Uw gegevens worden verzameld door de Bakermat. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over  een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke  persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een  naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend  zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor  het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn  persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar  te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te  nemen via info@bakermatshop.nl.  

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw  handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van  de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de  autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een  uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder  de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.  

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de  verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de  gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen 

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@bakermatshop.nl. 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het  verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke  levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.  


Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens 

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.  

Artikel 11 – Cookies  

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van  uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.  Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze  website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik  van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. 

 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: 
 • – Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.  – Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie  over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en  informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie  onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.  

 • – Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de  informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun  websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van  mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens  verwerkt.
 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
  – Facebook (tracking cookie)
  – Google Adwords (tracking cookie) 
 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.  
 1. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen  wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon tv-en-post/cookies#faq 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is  exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke  uitzondering van toepassing is.  

Artikel 14 – Contact 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Klantenservice,  info@bakermatshop.nl.

Wilt u meer informatie over de Privacyverklaring?
Neem dan contact met ons op.