Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden de Bakermat

Definities

 1. de Bakermat: Bakermat | interieur, Signing, Concepting, gevestigd te Haarle onder KvK nr. 69157170.
 2. Klant: degene met wie de Bakermat een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: de Bakermat en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
 2. en leveringen van diensten of producten door of namens de Bakermat.
 3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
 5. derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die de Bakermat hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die de Bakermat hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan de Bakermat te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die de Bakermat niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.
 

Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is de Bakermat gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan de Bakermat.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag de Bakermat zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van de Bakermat op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door de Bakermat, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de Bakermat te betalen.

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is de Bakermat gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de  onbetaalde aan de klant geleverde producten. 
 2. de Bakermat roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit  recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan de Bakermat, tenzij partijen hierover andere afspraken  maken.  
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden  op voorwaarde dat: 
 • het product niet is gebruikt 
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen 
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast 
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is 
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is 
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft 
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrech

2.  De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: 

 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • zodra de consument het eerste product 
 • bij een abonnement heeft ontvangen 
 • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen 
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen 

3.  De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@bakermatshop.nl, indien gewenst  met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van de Bakermat, www.bakermatshop.nl, kan worden  gedownload. 

4.  De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te  retourneren aan de Bakermat, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

5.  De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van de Bakermat indien de volledige bestelling wordt  geretourneerd. 

6.  Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor  terugbetaling in aanmerking komen, zal de Bakermat deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige  beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig  aan de Bakermat heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze  overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Retentierecht  

 1. de Bakermat kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden,  totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van de Bakermat heeft voldaan, tenzij de klant voor die  kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.  
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd  is aan de Bakermat. 
 1. de Bakermat is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het  gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan de Bakermat te verrekenen  met een vordering op de Bakermat. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. de Bakermat blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn 
 2. de Bakermat blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn  betalingsverplichtingen ten aanzien van de Bakermat op grond van wat voor met de Bakermat gesloten overeenkomst  dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 
 3. Tot die tijd kan de Bakermat zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 4. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden  of anderszins bezwaren.  
 5. Indien de Bakermat een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft de  Bakermat het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
 1. Levering vindt plaats bij de Bakermat, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
 1. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 2. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de Bakermat het recht om zijn  verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.  

Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan de  Bakermat kan tegenwerpen.

Levertijd 

 1. De door de Bakermat opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op  ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan  een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van de Bakermat. 
 2. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om  de overeenkomst te ontbinden, tenzij de Bakermat niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand  kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan  plaatsvinden.

Transportkosten 
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in  ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan  de Bakermat niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
 1. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan  producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan de Bakermat, bij gebreke waarvan de  Bakermat niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een  eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 
 1. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening  van de klant.

Montage/Installatie 

Hoewel de Bakermat zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren,  draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)  fabricage, constructie of materiaal.  
 1. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,  aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de  oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 
 1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen  partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de  macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Vrijwaring 

De klant vrijwaart de Bakermat tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de Bakermat  geleverde producten en/of diensten.  

Klachten 

 1. De klant dient een door de Bakermat geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op  eventuele tekortkomingen. 
 1. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst  mocht verwachten, dan dient de klant de Bakermat daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand  na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.  
 1. Consumenten dienen de Bakermat uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de  hoogte te stellen. 
 1. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat de Bakermat in staat  is hierop adequaat te reageren.  
 1. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

   

 2. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat de  Bakermat gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan de Bakermat. 
 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling de Bakermat ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.  

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als de Bakermat een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de  volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan de Bakermat verschuldigd zijn.  

Aansprakelijkheid de Bakermat 

 1. de Bakermat is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is  veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 1. Indien de Bakermat aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die  voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
 1. de Bakermat is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of  schade aan derden. 
 1. Indien de Bakermat aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een  verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)  factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 1. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts  indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)  ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van de Bakermat vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis  waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89  van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer de Bakermat toerekenbaar tekortschiet in de  nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de  ontbinding niet rechtvaardigt.  
 1. Is de nakoming van de verplichtingen door de Bakermat niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas  plaatsvinden nadat de Bakermat in verzuim is.  
 1. de Bakermat heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de  overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien de Bakermat kennis heeft genomen van  omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen  nakomen. 

Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van de Bakermat in de  nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan de Bakermat kan worden toegerekend in een van  de wil van de Bakermat onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de  klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet  van de Bakermat kan worden verlangd.  
 1. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals  burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of  andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,  stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en  werkonderbrekingen.  
 1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor de Bakermat 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan  nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat de Bakermat er weer aan kan voldoen.  
 2. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de  overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.  
 1. de Bakermat is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg  van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. de Bakermat is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  
 1. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  
 1. Grote inhoudelijke wijzigingen zal de Bakermat zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 2. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.  

Overgang van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de  voorafgaande schriftelijke instemming van de Bakermat.  
 1. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,  Burgerlijk Wetboek.  

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de  overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.  
 1. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt  komt van wat de Bakermat bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  
 1. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar de Bakermat is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is 
 1. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar de Bakermat is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is  exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders  voorschrijft. 

Opgesteld op 31 maart 2021.

Heeft u nog vragen over de algemene voorwaarden? 
Neem dan contact met ons op.